NY UTGAVE AV HÅNDBOK I NUF

Det har nå gått over to år siden første utgave av HÅNDBOK I NUF ble utgitt i samarbeid med PANLEGIS.  Få rettsområder har sett en slik rivende utvikling som de som omhandler NUFs rettigheter og plikter.

Etterspørselen etter boken har heldigvis vært så høy at det har vært mulig å holde den forholdsvis oppdatert gjennom denne perioden.  Første utgave ble i følge PANLEGIS utsolgt i løpet av 60-70 dager, og det gjorde det mulig å utgi andre utgave med både rettelser og presiseringer basert på leseres tilbakemeldinger.

Med denne fjerde utgave er overgangen til Companies Act 2006 mer eller mindre komplett.  Endringene i stiftelsesdokumenter og autorisert kapital trådte i kraft høsten 2009, og fjerde utgave er oppdatert med nye stiftelsesdokument og protokoller.  Også løpende henvisninger til skjema i England er oppdatert for å reflektere ikrafttredelsen av nye Companies Act.

Samtidig har det kommet enkelte nye dommer rundt ansvaret for eiere, styret og ledelsen i et NUF.  Spørsmålet om aksjelovens regler om personlig ansvar for disse kan anvendes analogisk ble drøftet allerede i første utgave, men senere dommer i lavere rettsinstanser har klargjort problematikken noe.  Bokens kapittel ”Ansvar som påligger styret i NUF” er oppdatert for å reflektere dette.

Enten du leser denne boken med en kritisk eller positiv innstilling til NUF, er det viktig å huske hvor stor innvirkning NUF – og tilsvarende ”selskapsformer” i andre land – har hatt på selskapsretten i Europa.  1 april 2010, senket Sverige aksjekapitalkravet til SEK 50 000 og et forslag om å redusere revisorplikten ser ut til å gå gjennom i Riksdagen i løpet av kort tid.  Danmark har lempet sine revisjonskrav og Tyskland har innført en helt ny AS-light ordning – Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt (kanskje best oversatt med ”entrepenør AS”) – med lave kapitalkrav.  Det er lite trolig at noen av disse endringene hadde funnet sted uten en selskapsrettslig konkurranse over landegrensene.  PANLEGIS fastholder at dette ikke nødvendigvis er et ”race to the bottom” slik enkelte i Norge har hevdet, men en sunn konkurranse som i siste ende vil lede til en mer smidig, dynamisk og levedyktig selskapsrett og næringspolitikk i Europa – i samsvar med EUs uttrykte ønsker i den såkalte Lisbon Strategy.

Det gjenstår fortsatt å se om Norge vil følge etter.  Skal norsk næringsliv forbli konkurransedyktig, har likevel Norge lite valg.  PANLEGIS fastholder at NUF har vokst frem som en selskapsform, ikke fordi det er mer praktisk å etablere selskap på denne måten, men fordi norsk selskapsrett mangler et annet fullgodt tilbud til små næringsdrivende.

Leave a comment

0 Comments.

Leave a Reply


[ Ctrl + Enter ]