PANLEGIS informerer: Registrering av NUF i Norge

Artikkelen inntatt nedenfor er hentet fra HÅNDBOK I NUF, skrevet av Claes Zangenberg.  Boken er tilgjengelig fra PANLEGIS og fra alle større bokhandlere i Norge.

Et NUF er en filial av en utenlandsk enhet.  Du må derfor først registrere ditt selskap i et annet land.  De fleste velger i dag England, dels fordi engelsk selskapsrett er enkel å forholde seg til og ikke krever noen aksjekapital, dels fordi England er medlem av EU/EØS og dermed gir deg en rekke rettigheter som du ellers ikke ville kunne gjøre gjeldende i Norge.

Når du har mottatt firmaattest fra England må ditt NUF registreres også i Norge. En slik registrering er påkrevd før ditt selskap kan utøve virksomhet i Norge.

Brønnøysundregistrene er det formelle foretaksregister i Norge, og består av flere ulike registerenheter. Enhetsregisteret er et samordningsregister for alle registrene. For enkelte enheter er registrering i dette registeret tilstrekkelig. NUF må dog, for å kunne drive næringsvirksomhet i Norge, også registreres i Foretaksregisteret. Slik registrering er også pliktig for alle aksjeselskap, DA, ANS og enkeltpersonforetak som driver handel eller har mer enn fem ansatte.

Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt.  For tiden er registreringsgebyret kr 2500 for NUF og kr 6000 for norske aksjeselskap.

I praksis skjer registrering i både Enhets- og Foretaksregisteret basert på en felles blankett kalt samordnet registermelding. Her oppgis detaljer om den norske avdeling og detaljer om det utenlandske selskapet. Det stilles strenge krav til vedlegg.

For det første må det vedlegges registreringsbevis fra det utenlandske register. Dette vil i England være Company Certificate som utstedes av Companies House. Videre kreves en protokoll fra et kompetent organ som viser beslutning om å opprette virksomhet i Norge. I praksis vil dette være enten en generalforsamlingsprotokoll eller en styreprotokoll fra det engelske selskapet.  Dersom du bestiller selskap gjennom PANLEGIS eller andre profesjonelle leverandører, vil de utforme og sende deg alle protokoller som er påkrevd.

Videre krever Foretaksregisteret at det vedlegges kopi av stiftelsesdokumenter og vedtekter fra det engelske selskapet, både på engelsk og i norsk oversettelse. I praksis har Foretaksregisteret også krevd vedlagt dokumenter som viser valg av styre og signaturberettigede i England.

Avslutningsvis kreves protokoll fra kompetent organ som viser valg av særlig styre eller daglig leder i Norge hvis meldingen underskrives av disse, og det må vedlegges villighetserklæring fra alle nyvalgte styremedlemmer som ikke undertegner selve registermeldingen.

Igjen vil alle disse dokumenter normalt sendes deg av PANLEGIS eller annen leverandør du har valgt for ditt NUF.  Dersom du velger å registrere ditt NUF på egenhånd, må du selv utforme disse dokumentene i samsvar med selskapsretten i hjemlandet, og også selv sørge for oversettelse av alle engelske dokumenter til norsk.  Her er det i så fall normalt å anbefale at du benytter en profesjonell translatør.